Czy CBD można łączyć z innymi lekami?

CBD czyli kannabidiol może spowodować zmniejszenie szybkości reakcji chemicznej metabolizmu wielu leków, ponieważ może hamować ważne klasy enzymów wątrobowych czyli cytochromy P450. Bardzo istotne jest to, w jaki sposób CBD wchodzi w reakcje z cytochromem P450, gdyż oba te związki nawzajem się dezaktywują. W badaniach przedklinicznych wykazano, że CBD jest metabolizowany przez enzymy cytochromu P450, jednocześnie działając jako „konkurencyjny” inhibitor tych samych enzymów wątrobowych. Zajmując miejsce aktywności enzymatycznej CBD wypiera swych chemicznych konkurentów i zapobiega metabolizowaniu innych związków przez cytochrom P450.

Przyczynia się do wzrostu stężenia leków we krwi. CBD może hamować metabolizm leków związanych m.in. z CYP2C19, do których należą:

– leki przeciwdepresyjne (w tym SSRI – citalopram, leki trójpierścieniowe – amitryptylina, klomipramina, imipramina oraz moklobemid, bupropion)

– leki przeciwpadaczkowe (m.in. benzodiazepiny, fenobarbital, fenytoina)

– inhibitory pompy protonowej, stosowane w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego, wrzodów żołądka i zgagi

– leki przeciwpłytkowe (klopidogrel)

– beta-blokery (propranolol)

– inne (leki przeciwmalaryczne, indometacyna, warfaryna, gliklazyd, niektóre leki przeciwwirusowe).

CBD może również przyczynić się do hamowania cytochromu P450 klasy 3A, w tym CYP3A4, i CYP3A5.

Ich substratami są leki przeciwhistaminowe (stosowane w alergiach), antybiotyki (erytromycyna, klarytromycyna), leki przeciwwirusowe (np. rytonawir), leki immunomodulujące (cyklosporyna, sirolimus, takrolimus), leki przeciwarytmiczne, sterydy, leki antykoncepcyjne (progesteron).

Dodatkowo wpływają na stężenie niektórych leków przeciwnowotworowych (docetaksel, glivec, irynotekan, paklitaksel, winkrystyna i inne).

Metabolizujący CBD w ludzkim organizmie 

Zakres, w jakim kannabidiol zachowuje się jako konkurencyjny inhibitor cytochromu P450 zależy od tego jak ściśle CBD wiąże się z aktywnym miejscem enzymu metabolicznego przed i po utlenieniu. To może znacznie się zmieniać, w zależności od sposobu w jaki CBD jest podawany i jego ilości, unikalnych właściwości osoby biorącej ten lek oraz od tego czy wyizolowany CBD czy też stosowany jest ekstrakt z całej rośliny.

W przypadku, kiedy dawka kannabidiolu jest dość niska to nie będzie miał on znaczącego wpływu na aktywność CYP, ale CBD może wciąż wywoływać inne skutki. Jednak nie jest jasno określone, jaka jest graniczna dawka, poniżej której CBD nie wchodzi w interakcje z innymi lekami. W przeprowadzonych badaniach klinicznych w 2013 roku z zastosowaniem Sativexu produkowanego przez GW Pharmaceutical, całej rośliny bogatej w CBD- podanej podjęzykowo w postaci sprayu, nie stwierdzono interakcji z enzymami CYP, gdy podawano około 40 mg CBD. Natomiast kolejne badania kliniczne potwierdziły, że 25 mg CBD podawanego doustnie znacząco blokowało metabolizm leku przeciwpadaczkowego.